Laureaci 16. Festiwalu AfryKamera 2021


Poznajcie werdykt 16. festiwalu filmowego AfryKamera!

Nasze Jury społeczne obejrzały łącznie czterdzieści dwa filmy, aby następnie wyłonić spośród nich najlepsze produkcje. Nagroda finansowa w wysokości 1000 euro przyznawana jest reżyserom najlepszego dokumentu, fabuły i krótkiego metrażu. Fundatorami nagród jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

Verdict of the social jury
During the 16th AfryKamera, three jury teams made up of festival audiences watched a total of forty-two films to then select the best productions from among them. The financial award granted to the directors of the best documentary, feature and short film is EUR 1,000. The award is funded by the Ministry of Culture, National Heritage and Sport, the Polish Film Institute and the City of Warsaw.

Congratulations to all the winners!

Obejrzyj WIDEO Z OGŁOSZENIA WERDYKTU online

⇒Jury społeczne filmów fabularnych pod ekspercką opieką Artura Zaborskiego w składzie: Albert Lach, Anna Strupiechowska, Katarzyna Blanka Dżugaj, Katarzyna Meysztowicz Tangerine oraz Marcin Prymas;

uznało za najlepszy film fabularny „LINGUI” w reżyserii Mahamata-Saleh Haroun
Za nadanie nowej, uniwersalnej siły formule kina społecznego poprzez podkreślenie wagi solidarności kobiecej w patriarchalnym środowisku kierowanym przez religijne nakazy.

oraz przyznało wyróżnienia dla trzech filmów:

„TO NIE POGRZEB, TYLKO ZMARTWYCHWSTANIE” w reżyserii Lemohanga Jeremiaha Mosese
Pośmiertne wyróżnienie dla aktorki Mary Twali za wybitną kreację.

„ŚPIĄCY MURZYN” w reżyserii Skinnera Myersa
Za ciekawe formalnie i wiarygodne pokazanie stanu psychicznego człowieka w depresji spowodowanej społecznym wyalienowaniem.

„NEPTUNE FROST” w reżyserii Saula Williamsa i Anisi Uzeyman
Za poszukiwanie nowego języka do opowiadania o problemach współczesnego świata.

 

⇒The feature film jury chaired by Artur Zaborski with Katarzyna Blanka Dżugaj, Albert Lach, Katarzyna Meysztowicz Tangerine, Marcin Prymas, Anna Strupiechowska decides to award:

Best Feature Film: „LINGUI” directed by Mahamat-Saleh Haroun, Chad  

For giving new, universal strength to the formula of social cinema by highlighting the importance of female solidarity in a patriarchal environment driven by religious imperatives.

Honourable Mentions

„It’s Not a Funeral, but a Resurrection” directed by Lemohang Jeremiah Mosese, Lesotho

Posthumous award to actress Mary Twali for an outstanding performance.

„The Sleeping Negro”, directed by Skinner Myers

For its formally interesting and believable portrayal of the mental state of a depressed person caused by social alienation. 

„Neptune Frost” directed by Saul Williams and Anisi Uzeyman

For finding a new language to talk about the problems of the modern world.


 

⇒Jury społeczne filmów dokumentalnych pod ekspercką opieką Magdaleny Felis w składzie: Aleksandra Mamcarz, Anna Ptaszyńska, Paulina Zając oraz Katarzyna Mazur;

uznało za najlepszy film dokumentalny „PEWNEGO RAZU W UGANDZIE” w reżyserii Catherine Czubeck i Hugo Pereza
Za to, że pasja i marzenie są tu ważniejsze, niż szerokość geograficzna, kontynent i polityka, i niosą tę historię w najlepszym stylu kina gatunkowego, nawiązując jednocześnie formą do tematu opowieści. Za dowód na to, że prawdziwego talentu nic nie ogranicza i prawdziwe jest przysłowie „penye nia pana njia” – „gdzie jest zamiar, tam jest sposób”.

oraz przyznało wyróżnienia dla trzech filmów:

„NAD WODĄ” w reżyserii Aïssa Maïga
Urzekające obrazy w opowieści o zmianie klimatu dają nam poznać i zachwycić się naturą i kulturą regionu z tak bliska, jakbyśmy sami na czas filmu zamieszkali z rodziną bohaterów. Dokument pokazuje też, jak zmiana jednego tylko elementu wpływa na całą rzeczywistość ekonomiczną, rodzinną i społeczną. Zawiera też budujące przesłanie, że nie jesteśmy bezradni wobec wyzwań środowiskowych.

„OSTATNIE SCHRONIENIE” w reżyserii Ousmane Zoromé Samassékou
Za sugestywne przedstawienie człowieka w trakcie migracji, tuż przed śmiertelnie niebezpieczną drogą do lepszego życia i pokazanie w mikro skali wielkiego i aktualnego tematu jakim była, jest i będzie wędrówka ludów.

„MAMO, DUSZĘ SIĘ, TO MÓJ OSTATNI FILM O TOBIE” w reżyserii Lemohanga Jeremiaha Mosese
Wyróżnienie za emocjonalny, wieloznaczny przekaz oparty na osobistych, trudnych, doświadczeniach twórcy oraz artystyczne podejście do dokumentu i inspirujące, poetyckie operowanie formą i narracją filmową.

 

⇒The documentary film jury chaired by Magda Felis with Aleksandra Mamcarz, Anna Ptaszyńska, Paulina Zając oraz Katarzyna Mazur decides to award:

Best Documentary „ONCE UPON A TIME IN UGANDA”, directed by Catherine Czubeck and Hugo Perez, USA and Uganda

For making the passion and the dream more important than the latitude, the continent and politics and carrying the story in the best style of genre cinema, while at the same time relating the form to the theme of the story. For proving that true talent is not limited by anything and the saying penye nia pana njia is true – where there is a will, there is a way.

Honourable mentions

„Above Water”, directed by Aïssa Maïga, Niger 

The captivating images in the story of climate change allow us to get to know and enjoy the nature and culture of the region as closely as if we ourselves had lived with the family of the protagonists for the duration of the film. The documentary also shows how a change in just one element affects the entire economic, family and social reality. It also contains an uplifting message that we are not helpless in the face of environmental challenges.

„The Last Refuge”, directed by Ousmane Zoromé Samassékou, Mali

For its evocative portrayal of man in the midst of migration, just before the deadly road to a better life, and for showing on a micro scale the great and current theme that was, is and will be the migration of peoples.

’Mother, I’m Suffocating, This is my Last Movie About You’ directed by Lemohang Jeremiah Mosese, Lesotho

An award for an emotional, ambiguous message based on the personal, difficult experiences of the filmmaker, as well as an artistic approach to documentary and inspiring, poetic handling of film form and narration.


 

⇒Jury społeczne filmów krótkometrażowych pod ekspercką opieką Michała Mielnika w składzie: Adam Warzyszyński, Emilia Wojciechowska, Karolina Góras oraz Patrycja Kozieł;

uznało za najlepszy film krótkometrażowy „AL-SIT” w reżyserii Suzannah Mirghani
Za wielowymiarowy portret lokalnej wspólnoty sudańskiej stojącej przed wyborami pomiędzy tradycja, nowoczesnością, a samostanowieniem o własnej drodze życiowej. Za historię przedstawioną z dużą dozą ironii i humoru, a jednocześnie utrzymaną w poetyckiej konwencji realizmu magicznego, opowiedzianą z dużą biegłością warsztatową.

 

⇒The short film jury chaired by Michał Mielnik with Karolina Góras, Patrycja Kozieł, Adam Warzyszyński, Emilia Wojciechowska decides to award:

Best Short Film „AL-SIT” directed by Suzannah Mirghani, Sudan 

For a multidimensional portrait of a local Sudanese community facing a choice between tradition, modernity, and self-determination with regards to its way of life. For a story presented with a large dose of irony and humour, and at the same time maintained in the poetic convention of magic realism, and told with great technical skill.


 

Obejrzyj WIDEO Z OGŁOSZENIA WERDYKTU online
Prowadzący: Artur Zaborski
Osoby uczestniczące: Przemysław Stępień, Dyrektor artystyczny AfryKamery / Michał Mielnik / Magdalena Maggie Felis
Osoby goszczące: Suzannah Mirghani, reżyserka krótkiego metrażu „Al-Sit”, Cathryne Czubeck i Hugo Perez, reżyserzy dokumentu „Pewnego razu w Ugandzie” oraz Mahamate Saleh-Haroun, reżyser filmu „Lingui”

Facebook
YouTube
Instagram